Українська етнологія (часть 2)

 1. Алексеев В. П. Историческая антропология и этногенез. — М., 1989.
 2. Алексеева Т. И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. — М., 1973.
 3. Аркас М Історія Північної Чорноморщини. —Т. 1. —Торонто, 1969.
 4. Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія: Історико-етнографічне дослідження. — К., 1977.
 5. Арутюнян И. В., Дробижева Л. М., Сусоколов А. А. Этносоциология. — М., 1998.
 6. Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре.—СПб, 1993.
 7. Балушок В. Обряди ініціацій українців і давніх слов’ян. — Львів—Нью-Йорк, 1998.
 8. Баран В. Д. Давні слов’яни. — Україна крізь віки. —Т. 3. — К., 1998.
 9. Баран В. Д. Черняхівська культура. — К, 1981.
 10. Баран Я. В. Слов’янська община (за матеріалами поселення Рашків І). — Проблеми походження та історії розвитку слов’ян. — К., 1997.
 11. Баронин А. С. Этническая психология. — К., 2000.
 12. Белык А А., Резник Ю. М. Социокультурная антропология. — М , 1998.
 13. Білоус В. Етнографічні дослідження на західноукраїнських землях у третій чверті XIX ст. — Львів, 2000.
 14. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. — К., 1994.
 15. Боплан Г. Опис України. — К., 1990.
 16. Борисенко В. Весільні звичаї та обряди на Україні. (Історико-етнографічне дослідження). — К., 1988.
 17. Борисенко В. Політична міфологізація проблем дерусифікації України // Етнічна історія народів Європи. — 2001. — Вип. — 11.
 18. Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової культури українців. — К., 2000.
 19. Борисенко В. Й. Курс української історії. З найдавніших часів до XX століття. — К, 1998.
 20. Бочковський О. Вступ до націології. — К, 1998.
 21. Брайчевський М. Ю. Біля джерел слов’янської державності. — К., 1964.
 22. Брайчевський М. Конспект історії України. — К., 1993.
 23. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. — К, 1968.
 24. Брайчевський М. Ю. Походження українського народу // Матеріали до української етнології. — 1995. — Вип. 4.
 25. Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. — М., 1983.
 26. Брук С. И. Население мира: Этнодемографический справочник. — М., 1986.
 27. Буковина: історичний нарис. —Чернівці, 1998.
 28. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. — К., 1993.
 29. Бунятян К. П. Давне населення України. Навчальний посібник. — К., 1999.
 30. Бунятян К. П., Мурзін В. Ю., Симоненко О. В. На світанку історії. —Україна крізь віки. —Т. 1. — К., 1998.
 31. Варзар І. М. Політична етнологія як наука: історіологія, теорія, методологія, праксеологія. — К., 1994.
 32. Введение в этническую психологию. —СПб., 1995.
 33. Вівчарик М. М., Падалка С. О Україна в етнонаціональному вимірі. — К., 1999.
 34. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. — К., 1995.
 35. Воропай О. Звичаї нашого народу. — К., 1993.
 36. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. —Тбилиси, 1984.
 37. Гараджа В. И. Социология религии. — М., 1996.
 38. Гачев Г. Национальные образы мира. — М., 1995.
 39. Гнатенко П. И., Павленко В. Н. Этнические установки и этнические стереотипы. —Дн-ск, 1995.
 40. Гнатенко П. І. Український національний характер. — К., 1997.
 41. Горленко В. Етнографічні групи // Українці. Історико-етнографічна монографія у двох книгах. — Кн. 1. — Опішне, 1999.
 42. Горленко В. Ф., Бойко І. Д., Куницький О. О Народна землеробська техніка українців. — К., 1971.
 43. Граков Б. Н. Скифы. — М., 1971.
 44. Граціанська Л. М. Нариси з народної математики України.— 1968.
 45. Греков Б. Д. Киевская Русь. — Т. І. — М., 1953.
 46. Греков Б. Д. Борьба Руси за создание своего государства.— М., 1945.
 47. Гримич М. Два виміри національного образу // Українці. Історико-етнографічна монографія удвох книгах. — Кн. 2.— Опішне, 1999.
 48. Грушевський М. С. Історія України-Руси. — В 11 томах, 12 книгах. — Том І. — До початку XI віка. — К., 1991.
 49. Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні. — К., 1992.
 50. Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая Степь. —Л ., 1989.
 51. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. — М., 1997.
 52. Гумилев Л. Н. Конец и вновь начало. — М., 1994.
 53. Гуржій О. І., Чухліб Т. В. Гетьманська Україна. —Україна крізь віки. — Т 8. — К, 1999.
 54. Гуслистний К. Г. Вопросы истории Украины и этническое развитие украинского народа. — К., 1953.
 55. Давня історія України. — Слов’яно-Руська доба. — Т. 3. — К., 2000.
 56. Давня історія України. — Книги 1 і 2. — К., 1995.
 57. Даниленко В. Н. Неолит Украины. — К., 1969.
 58. Даниленко В. Н. Знеолит Украины. — К., 1974.
 59. Дашкевич Я. Національна свідомість українців на зламі XVI—XVII ст. // Сучасність. — 1992. — № 3.
 60. Дашкевич Я. Основні етапи історії української нації. Міфологізація і деміфологізація // Родовід. — 1991. — Ч. 2.
 61. Державин Н. С. Славяне в древности.—М., 1946.
 62. Дністрянський М. О Кордони України. —Львів, 1992.
 63. Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу. — К., 1965.
 64. Залізняк Л. Від склавинів до української нації. — К., 1997.
 65. Залізняк Л. Де і коли виникла давньоруська народність // Пам’ять століть. — 1998. — Ч. 6.
 66. ЗалізнякЛ. Нариси стародавньої історії України.—К., 1999.
 67. Залізняк Л. Л. Проблеми етногенезу українців з позицій сучасної європейської етнології // Маґістеріум. — Археологічні судії. — Вип. 6. — К., 2001.
 68. Заставний Ф. Д. Географія України. — У 2-х книгах. — Львів, 1994.
 69. Заставний Ф. Д. Українська діаспора. —Львів, 1991.
 70. Заставний Ф. Д. Українські етнічні землі. —Львів, 1993.
 71. Зберігаючи українську самобутність / За ред. В. Б Євуха — К., 1992.
 72. Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. — М., 1991.
 73. Зінченко Ю. Кримські татари. — Історичний нарис — К., 1998.
 74. Йордан. О происхождении и деяниях гетов. — М., 1960.
 75. Этничность. Национальные движения. Социальная практика. — СПб., 1995.
 76. Этнография восточных славян: очерки традиционной культуры / Под ред. Ю. В. Бромлея, К. В. Чистова. — М., 1987.
 77. Этнознаковые функции культуры.—М., 1991.
 78. Енциклопедія української діяспори, в семи томах. — К, 1995.
 79. Енциклопедія Українознавства / За ред. В. Кубійовича. — Т. 1—10. — Перевидання в Україні. — Львів, 1993—2001.
 80. Етнічний довідник: у 3-х частинах. — К., 1996.
 81. Етнонаціональна історія України в документах і матеріалах. — Вип. 1. — К., 1997.
 82. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналі». — Відп. ред. Ю. І. Ремаренко, І. Ф. Курас. — К, 1993.
 83. Етнос і релігія: теорія і контекст сьогодення. — К., 1998.
 84. Етносі соціум: К., 1993.
 85. Етногенез та етнічна історія населення українських Карпат. — Львів, 1999.
 86. Етнографія України. —За ред. С. А. Макарчука. —Львів, 1994.
 87. Життя етносу: соціокультурні нариси. — К., 1997.
 88. Здіорук С. Етноконфесійна ситуація в Україні та міжцерковні конфлікти. — К, 1993.
 89. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. —Дро-‘ гобич, 1994.
 90. Ісаєвич Я. Походження українців. Історіографічні схеми та політика // Матеріали до української етнології. — 1996. — Вип. 1 (4).
 91. Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. — Львів, 1996.
 92. Історія релігії в Україні: У 10-ти томах. —Т. 1. — К, 1996; Т. 2. — К., 1997.
 93. Історія України. — Навчальний посібник. — К., 1997.
 94. Ильинская В. А. Скифы Днепровского лесостепного Левобережья. — К., 1968.
 95. Кабузан В. М. Народы России в XVIII веке: Численность и этнический состав. — М., 1963.
 96. Кабузан В. М. Народы России в первой половинеХІХ века: Численность и этнический состав. —М., 1992.
 97. Кафарський В. Нація і держава: Культура, Ідеологія, Духовність. — Івано-Франківськ, 1999.
 98. Кінан Е. Російські історичні міфи. — К, 2001.
 99. Ключевский В. О. Курс русской истории. — Ч. 1. — М., 1987.
 100. Козак Д. Н. Етнокультурна історія Волині (І тис. до н. е.). — К., 1991.
 101. Колодний А., Филипович Л. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан.—Львів, 1996.
 102. Колодний А. Релігійні вияви національного буття українців // Церква і соціальні проблеми. Енцикліка «Сотий рік». — Львів, 1993.
 103. Кононенко В. Символи української мови. — Івано-Франківськ, 1996.
 104. Кононенко П. Україна і вселюдство // Освіта. — 2001. — 23—29 серпня.
 105. Конча С. В. Диференціація індоєвропейської спільноти // Маґістеріум. —Археологічні судії. — Вип. 6. — К, 2001.
 106. Коралов В. В. Этнокультурные процессы новейшего времени. — М., 1995.
 107. Котляр М. Ф. Галицько-Волинська Русь. — Україна крізь віки. — Т. 5. — К., 1998.
 108. Краткий этнологический словарь.— М., 1995.
 109. Кравець О. М. Сімейний побуті звичаї українського народу: Історико-етнографічний нарис. — К., 1966.
 110. Крижицький С. Д., Зубар В. М., Русяєва А. С. Античні держави Північного Причорномор’я. — Україна крізь віки. — Т. 2. — К, 1998.
 111. Кримський А. Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася // Історія української мови. — К., 1996. — С. 16—37.
 112. Крук О, Чайковский М., Иванченко П. По следам «пути ариев».—Хмельницкий, 1998.
 113. Кубійович В. Наукові праці.—Т. 1.— Париж—Львів, 1996.
 114. Кузич-Березовський І. Праісторія України. — Кн. І, Кн. II. -б/д .
 115. Культура і побут населення України / За ред. В. І. Наулка. — К., 1993.
 116. Культурология. XX век. Знциклопедия.—Т. 1, Т. 2.—СПб, 1998.
 117. Кульчицький С. В. Україна міждвома світовими війнами (1921—1939 рр.). — Україна крізь віки. — Т. 11. — К., 1999.
 118. Курас І. Ф., Солдатенко В. Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917—1920 рр.). — К., 2001.
 119. Лаврів П. Колонізація українських і суміжних степів. — К., 1994.
 120. Левчук Д. Заснування Московії та шляхи утворення деспотичної імперії. —Філядельфія, 1979.
 121. Лемківщина: Історико-етнографічне дослідження у 2-х томах.— Т. 1.—Львів, 1999.
 122. Липа Ю. Призначення України. —Львів, 1992.
 123. Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть (1991—2000 рр.). — Україна крізь віки. —Т. 14. — К, 2000.
 124. Лозко Г. Етнологія України. — Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. — К., 2001.
 125. Лозко Г. Українське народознавство. — К, 1995.
 126. Лозко Г. Українське язичництво. — К., 1994.
 127. Лурье С. В. Историческая антропология.—М., 1997.
 128. Мавродин В. Образование древнерусского государства и формирование древнерусской народности. —М., 1971.
 129. Мавродин В. Происхождение русского народа. —Л., 1978.
 130. Мавродин В. Формирование русской нации. —М., 1948.
 131. МакарчукС. А. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западноукраинских землях в период империализма.—Львов, 1983.
 132. Максимов Е. П. Среднее Поднепровье на рубеже нашей эры.— К., 1972.
 133. Мала енциклопедія етнодержавознавства. — К., 1996.
 134. Матейко К. І. Український народний одяг. — К., 1977.
 135. Міндюк О. Українці — корінний народ Криму. — Львів, 2000.
 136. Млиновецький Р. Нариси з стародавньої та давньої історії українського народу. —Українське Наукове видавництво, 1964.
 137. Мозолевський Б. М. Скіфський степ. — К., 1983.
 138. Народы Европейской части СССР / Под ред. С. П. Толстова. — М., 1964.
 139. Народы и религии мира: Знциклопедия.— М., 1998.
 140. Народы России. Знциклопедия.—М., 1994.
 141. Наулко В. І. Етнічний склад населення Української РСР. — К., 1965.
 142. Наулко В. И. Развитие межэтнических связей в Украине. — К., 1975.
 143. Наулко В. И., Миронов В. В. Культура и быт украинского народа. — К., 1977.
 144. Наулко В. Хто і відколи живе в Україні. — К., 1998.
 145. Німчук В. В. Походження й розвиток мови української народності // Українська народність: нариси соціально-економічної і етно-політичної історії. — К., 1990.
 146. Ніколаєва Т. Історія українського костюма. — К., 1996.
 147. Нельга О. Теорія етносу. Курслекцій: навчальний посібник. — К., 1997.
 148. Ногмов Ш. Б. История адыгейского народа, составленная по преданиям кабардинцев. — Нальчик, 1958.
 149. Обушний М. Етнос і нація: проблеми ідентичності. — К., 1998.
 150. Огієнко І. Дохристиянські вірування українського народу. — К., 1992.
 151. Павленко В. Н. Факторы этногенеза. —Харьков, 1993.
 152. Павлів Д. Прадавня історія // Історія України. — Видання 2-ге, зі змінами. —Львів, 1998.
 153. Патк В. Корінь безсмертної України і українського народу. — Львів, 1995.
 154. Петров В. Етногенез слов’ян. — К., 1972.
 155. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. — К., 1993.
 156. Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. — К, 2001.
 157. Поділля: Історико-етнографічний нарис / За ред. А. П. Пономарьова. — К., 1994.
 158. Полесье: материальная культура/Под ред. В. К. Бондарчика. — К., 1988.
 159. Пономарев А. П. Развитие семьи и семейно-брачных отношений на Украине. — К., 1989.
 160. Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України. — Курс лекцій. — К, 1996.
 161. Пономарьов А. П. Українська етнографія: Курс лекцій.— К., 1994.
 162. Пошивайло О. Етнографія українського гончарства. — К., 1993.
 163. Пошивайло І. Гончарство України у контексті світової культурної спадщини. — Опішне, 2000.
 164. Пріцак О. Походження Русі.—К., 1997.
 165. Природа і етнос. — К., 1994.
 166. Происхождение и этническая история русского народа: по антропологическим данным. — М., 1965.
 167. Самойлович В. П. Українське народне житло. — К, 1972.
 168. Січинський В. Чужинці про Україну. — К., 1992.
 169. Скрипник Г. Етнографічні музеї України. — К., 1989.
 170. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка. — Навчально-методичний посібник. — К., 1997.
 171. Реєнт О. У робітнях історичної науки. — К., 1999.
 172. Релігія і суспільство в Україні: фактори змін. — К., 1998.
 173. Рильський М. Т. Стан і перспективи етнографії на Україні // Вісник АН УРСР — 1954. — № 7.
 174. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. — Львів, 1994.
 175. Русанова И. П. Славянскиедревности VI—VII вв. — М ., 1976.
 176. Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. —Україна крізь віки.—Т. 6.— К, 1998.
 177. Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. — М., 1979.
 178. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII— XIII вв. — М., 1982.
 179. Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення. — К., 2000.
 180. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. Этнология. — М., 2000.
 181. Саракуев 3. А., Крысько В. Г. Введение в этнопсихологию. — М., 1996.
 182. Сарбей В. Г. Національне відродження України.—Україна крізь віки. —Т. 9. — К., 1999.
 183. Сафонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх. — К, 1992.
 184. Свод этнографических понятий и терминов / Под ред. Ю. Бромлея, Г. ІІІтробаха. — М., 1986.
 185. Сегеда С. Антропологічний склад українського народу // Народознавчі зошити. — 1998. — Зош. 2.
 186. Сегеда С. Антропологічний склад українського народу* новий погляд // Народна творчість та етнографія. — 2001. — Ч. 4.
 187. Сегеда С. Антропологія. — К., 2001.
 188. Сегеда С. П. Українська антропологія. Курс лекцій. — К., 1995.
 189. Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян.— М., 1979.
 190. Сміт Ентоні. Національна ідентичність. — К., 1994.
 191. Січинський В. Чужинці про Україну.—Львів, 1991.
 192. Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція XVII ст. (1648—1676 рр.). —Україна крізь віки. — Т. 7. — К, 1999.
 193. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. — Т. 1, М., 1988.
 194. Стельмащук Г. Г. Традиційні головні убори українців — К 1993.
 195. Степико М. Буття етносу. Витоки, сучасність перспективи. — К., 1998.
 196. Степовик Д. Історія української ікони X—ХХстоліть.—К., 1996.
 197. Степовик Д. Релігії світу. — К., 1993.
 198. Стрижак О. С. Етнонімія Геродотової Скіфії. — К., 1988
 199. Тацит Корнелий. Сочинения.—Т. 1.—Ленинград, 1969.
 200. Тадевосов Г. Т. Этнология. Словарь-справочник. — М., 1998.
 201. Тайлор 3. Б. Первобытная культура. — М., 1989.
 202. Тарас В. Монастирський сад як першооснова формування сакральної ландшафтної архітектури // Народознавчі зошити. — 1998. —Зош. 2.
 203. Тереножкин А. И. Предскифский период на днепровском Правобережье. — К., 1961.
 204. Тереножкин А. И. Киммерийцы. — К., 1976.
 205. Тиводар М. Етнологія.—Ужгород, 1998.
 206. Тиводар М. Етноісторичний та етнокультурний розвиток українців Закарпаття // Етнічні та історичні традиції Українських Карпат кінця XVIII—XX ст. — Ужгород, 2000.
 207. Толочко П. П. Від Русі до України. — К., 1997.
 208. Толочко О. П., Толочко П. П. Київська Русь. — Україна крізь віки. —Т 4. — К., 1998.
 209. Третьяков П. Н. У истоков древнерусской народности — Л., 1979.
 210. Трощинський В. П., Шевченко А. А. Українці в світі. —Україна крізь віки. — Т. 15. — К., 2000.
 211. Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян — М., 1991.
 212. Українська діаспора / За ред. В. Євтуха, В. Маркуся. — Київ—Чікаґо, 1992.
 213. Українська душа. — К., 1992.
 214. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. — 2-е видання. — К., 1994.
 215. Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії / За ред. Ю. Ю. Кондуфора — К 1990.
 216. Українське народознавство: Навч. посібник/За ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва.—Львів, 1997.
 217. Українці: Іст-етногр. монографія. — К., 1960.
 218. Українці. Історико-етнографічна монографія у двох книгах. — Опішне, 1999.
 219. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / За ред. А. П. Пономарьова. — К., 1991.
 220. Украинцы: Этническая история. Антропология. Язык. Расселение/Под. ред. А. П. Пономарева. — М., 1994. — Кн. 1.
 221. Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: «Хронограф» Феофана, «Бревиарий» Никифора. — М., 1980.
 222. Феномен нації: основи життєдіяльності / За ред. Б. П. Попова. — К., 1998.
 223. Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков: Историко-диалектологический очерк.— Л., 1972.
 224. Филипович Л. Етнологія релігії: теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення. — К., 2000.
 225. Хабургаев Г. А. Этнонимия «Повести временных лет». — М., 1979.
 226. Холмщина і Підляшшя: Історико-етнографічне дослідження. — К., 1997.
 227. Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы. Расы. Культуры. — М., 1985.
 228. Шаронов В. В. Основы социальной антропологии. — СПб, 1997.
 229. Шелухин С. Україна — назва нашої землі з найдавніших часів. — Прага, 1936.—Дрогобич, 1992.
 230. Шилов Ю. Праісторія Русі-України. — Київ—Хмельницький, 1998.
 231. Шуба О. Релігія в етнонаціональному розвитку України.— К., 1999.
 232. Шухевич В. Гуцульщина.—Львів, 1899—1908.
 233. Ярмусь С. Духовність українського народу.— Вінніпег, 1983.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Вам также может понравиться...