Українська етнологія

Діаспора розширює українську присутність у світі, а також сприяє налагодженню стосунків України з державами свого постійного місця проживання. Водночас вона існує не для країни, з якої вийшла, а передусім для самої себе і в цьому вбачає головну мету свого збереження. З відновленням незалежної України діаспора не втрачає сенс існування, а може паралельно розвиватися стільки часу, наскільки вистачить її власного потенціалу. Завдяки глибокій інтегрованості діаспорних українців у суспільне життя країни постійного проживання вони майже не виявляють бажання пов’язати своє життя з Україною —державою свого етносу.

  1. Самосвідомість і самоідентифікація. Самосвідомість, як відомо, є головним фактором, що забезпечує збереження будь-якої етнічної спільноти. Для діаспори як марґінального прошарку українського етносу властива подвійна або й навіть потрійна етнічна самосвідомість, що формується внаслідок постійного проживання в іншоетнічному середовищі. Таким чином, вона постійно балансує на межі асиміляції та перебуває в стані одночасної ідентифікації себе з багатьма етносами. Внутрішньоінформаційні зв’язки діаспори значно слабші за ті, що здійснюються в країні її постійного проживання через систему освіти, засоби масової інформації тощо. Діаспорні групи вкорінені в політичне і соціально-економічне середовище країни постійного проживання та адаптовані до місцевих етнокультурних норм і правил поведінки. Ці обставини пояснюють цілком природний факт асиміляції нащадків емігрантів уже в другому—третьому поколіннях: їм легше засвоїти культуру і мову свого оточення, тобто титульного етносу, ніж зберігати традиції далекої батьківщини, своїх дідів.

Отже, діаспорні групи є невід’ємною органічною частиною українського етносу, але водночас вони входять до складу націй країн постійного проживання, а не до національного організму країни свого походження — України. Наприклад, українці, що проживають в С1ІІА чи Канаді, належать до українського етносу, проте вони входять не до складу української, а відповідно американської та канадської націй. Проблема співвідношення етнічної та національної належності, як уже відзначалося, має складне і суперечливе термінологічне тлумачення. Виходячи з принципів власної самоідентифікації, українці діаспори самі себе називають такими словосполученнями, як «американські українці», «канадійські українці» і т. ін. У випадках, коли робиться ухил на ототожнення з країною проживання та підкреслюється правовий громадянський статус, вживаються самоназви на кшталт «українські аргентинці», «українські параґвайці» або ж «бразильці українського походження» і т. ін. За такою ж логікою визначається і належність до окремих діаспорних спільнот — канадсько-української, чесько-української та ін.

Глибокі причини має різний рівень свідомості й самоідентифікації західної та східної частин української діаспори. Українці західної діаспори, незважаючи на цілковиту інтегрованість у середовище країни проживання, мають розгалужену мережу своїх етнічних асоціацій, які є важливою передумовою для збереження їхньої етнічної ідентичності. Українці східної діаспори, що проживали в межах республік колишнього СРСР, фактично не мали можливостей для проявів своєї етнонаціональної свідомості та вільної самоідентифікації. Навпаки, побоюючись різних форм дискримінації, вони були змушені приховувати такого роду почування, що своєю чергою зумовило нерозвинутість чи відсутність власних організацій. Отже, перед східною діаспорою стоїть складне першочергове завдання щодо відновлення етнічної самосвідомості та ідентичності.

Існують суттєві труднощі у вивченні загальної чисельності та розміщення українців у світі. Це зумовлюється як суб’єктивними, так і багатьма об’єктивними факторами: не в усіх західних державах вівся облік даних про етнічне походження громадян; у багатьох із них етнічність емігрантів визначалася за країною, з якої вони прибували (наприклад, українців, що в 1920—30-х роках приїжджали з Польщі, часто записували як поляків) тощо. Чималі труднощі у вирішення цієї проблеми вносять розбіжності статистики, яку ведуть офіційні державні структури, церкви, громадські об’єднання.

Хоча в українських і зарубіжних академічних виданнях при вивченні діаспорної проблеми віддається перевага офіційній статистистці, слід мати на увазі, що навіть урядові чинники визнають її неточність і упередженість. Про суперечності у вирішенні цього питання красномовно свідчать такі факти. Згідно з даними офіційної статистики, 1996 року в Російській Федерації проживало 6 млн. українців. У той же час українська, а подекуди й російська преса визначали цей показник у межах від 10 до 20 млн. У сучасній літературі розбіжності у з’ясуванні кількості етнічних українців в Аргентині коливаються в межах від 100 до 500 тис. осіб, у Бразилії — від 180 до 400 тис, у Польщі — від 250 до 500 тис. та ін. За даними перепису 1989 р., в Україні проживало понад 37 млн. українців, а за її межами — 10—13 млн. Офіційна статистика чисельність українського етносу на межі XX—XXI ст. визначає 47—50-ма мільйонами. Проте, враховуючи т. зв. прихованих українців, тобто осіб, які не лише ідентифікують себе з українством, але й мають українське коріння, деякі фахівці вважають, що чисельність українського етносу сягає 60—80 млн. З цього випливає, що кожен четвертий, а, можливо, й третій українець проживає поза межами своєї етноісторичної території.

Таким чином, емігрантські хвилі останньої третини XIX—XX ст. створили основи для виникнення діаспори, яка завдяки природному відтворенню та етнокультурному самозбереженню є важливою і невід’ємною частиною українського етносу. Проблема, пов’язна з її ідентифікацією та визначенням чисельності зарубіжних українців, складна й суперечлива, вона потребує подальшого вивчення. Завдяки системі внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків діаспора сприяє поширенню української присутності у світі та збереженню української етнічності не тільки в країнах постійного проживання, а й на своїй етноісторичній батьківщині — в Україні.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Вам также может понравиться...