Українська етнологія

Структура етнічних утворень

Для розуміння етнічних процесів і явищ необхідно визначити структуру етносу, що складається з двох розгалужень. Вертикальний зріз представлений кількома ієрархічними рівнями, які в часовому вимірі відображають етногенетичну та етнотворчу еволюцію всього людства та окремих народів. Горизонтальну структуру етносу одні вчені розглядають у площині взаємозв’язку етнічного й соціального, а інші—у латеральній (лат. lateralis — боковий) площині, яка відображає «рівень збереження етнічності» певної спільноти на основі територіального розташування та самосвідомості її представників.

Наріжною ознакою структури етнічних утворень є їхня ієрархічна супідрядність, яка у вертикальному розгалуженні визначається такими рівнями:

Перший — власне етнічний рівень — представлений етнічними спільнотами (суспільностями). Для їхнього означення в етнологічній науці використовується загальноприйнятий французький відповідник еіііпіе. Етнічним спільнотам притаманні такі риси і характеристики, як власна самоназва, зв’язок із конкретною територією (рідним краєм), спільна історична пам’ять та міф про спільних предків, наявність одного або кількох спільних етнокультурних елементів (мова та ін.), а також почуття внутрішньої солідарності серед більшості її членів. Чим більше число названих ознак властиве певній групі населення, тим краще вони відповідають ідеальному типові етнічних спільнот. Наявність названого комплеску рис визначає сутність такого поняття, як етнічна ідентифікація (самоідентифікація), яка проявляється у свідомому зарахуванні особи до певної етнічної спільноти та протиставленні на цій основі «своїх» («нас») «чужим» («іншим»).

Другий — мікрорівень — представлений найнижчими ланками етнічної спільноти — етнофорами (індивідами — носіями етнічних ознак), а також сім’ями, що є основними первинними етносоціальними групами, в яких відбувається відтворення фізіологічних і культурних ознак етносу. Згідно з визначенням Ю. Бромлея це «найменші складові частини основної етнічної одиниці (етносу. —АВТ.), що становлять межу її подільності».

Третій — макрорівень — представлений субетносами (лат. sub. — під), тобто буквально «неголовними одиницями», що підпорядковані основній етнічній спільноті. В науковій практиці вони ще називаються (ототожнюються) «етнічними групами», які виникають усередині етносу та, усвідомлюючи свою єдність з ним, вирізняються специфічними рисами традиційно-побутової культури (житло, фольклор, їжа, одяг тощо), мовними діалектами та мають менш виражені етнічні властивості.

Природу етнографічних груп як елементів внутрішньої структури етносу етнологічна наука ще недостатньо вивчила. їхня роль, як правило, більш чітко простежується до періоду зародження капіталістичних відносин, які суттєво вплинули на стирання відмінностей етнореґіональних утворень. Виникнення та існування субетнічних груп передусім зумовлювалися особливостями господарської системи, тривалим проживанням на локальній території, де природно-географічні бар’єри (гори, ріки, ліси) відгороджували від основного етнічного масиву, сімейними міграціями на нові терени тощо. їхнє збереження також спричинялося комплексом суспільно-політичних, релігійних та інших факторів. Яскравим представником субетнічної культури в українському етносі були козаки, в російському — помори, старообрядці тощо.

Отже, за походженням одну частину субетносів можна пов’язати зі спільнотами, які поступово втратили свою етнічну монолітність, другу — із самобутніми соціокультурними групами. Внаслідок цього багато субетнічних груп поступово перетворилося на реліктові форми головних етнічних суспільностей, як, наприклад, українські козаки та ін.

Субетноси відіграють важливу і дещо суперечливу роль в етнічній структурі суспільства: зберігаючи свою належність до етносу, вони можуть суттєво вирізнятися особливостями культурно-побутової сфери і поведінки, а нерідко й протиставляти себе головному етнічному оточенню. Проте, збільшуючи таким чином поліфакторність етносу, субетноси, як не парадоксально, все ж надають його структурі більшої стабільності та гнучкості, їхня самобутність та суперництво, як правило, не носять антагоністичного характеру, тому не порушують головного етнічного моноліту, який лише зміцнюється завдяки збереженню внутрішньої етнографічної мозаїчності.

Четвертий — метарівень — охоплює суперетноси, що також є доволі складною, багатофункціональною та суперечливою категорією етнології, яка відображає найвищий рівень етнічної ієрархії. Суперетнос являє етнічну систему, що складається з декількох спільнот (етносів), які здебільшого формуються в одному регіоні та пов’язнані між собою політичними, економічними чи ідеологічними чинниками. На відміну від субетносу, суперетнос не є ієрархічною структурою, бо її головні елементи — етноси належать до неї як формально рівні, а не підпорядковані суб’єкти.

Через багатовекторність контактів і зв’язків та наявність спільних рис (мова, релігія, культура, ментальність, стереотипи поведінки тощо) один етнос може входити до багатьох суперетносів, які мають найрізноманітніші рівні та прояви консолідації. Про це, наприклад, свідчить існування таких суперетнічних систем, як ісламський світ, слов’янський світ, індоєвропейська мовна сім’я та ін. Всередині цих систем часто нуртують гострі конфлікти, ведеться боротьба за досягнення домінуючого становища або ж отримання належних прав для розвитку певного етносу. Окремі суб’єкти суперетносу усвідомлюють свою належність до цієї системи, хоча її внутрішні зв’язки та єдність значно слабші, ніж в етносі. На цій основі суперетноси виокремлюють і протиставляють себе іншим подібним утворенням.

Частина вчених-етнологів трактує суперетнос як надетнічну спільноту, але тоді це поняття втрачає «етнічний сенс», набираючи «загальнолюдського змісту». Згідно з таким підходом суперетнос фактично починає ототожнюватися з «демографічною масою», тобто населенням, пов’язаним між собою певними історичними, культурними, соціальними та політичними чинниками. Головною ідейно-світоглядною основою, що може зв’язувати таку деетнізовану людську масу, є космополітизм.

Горизонтальна структура етносу, як уже відзначалося, в одному зрізі відображає взаємозв’язок етнічного і соціального. Всередині кожного етносу існують різні соціальні прошарки і класи, які, будучи його представниками, усвідомлюють свою етнічну єдність та протиставляють на цій основі «своїх» «чужим». Але, з другого боку, маючи відмінні соціальні інтереси, вони під своїм кутом сприймають спільні етнічні образи, створюючи, таким чином, власне, притаманне кожній групі, етнічне світосприйняття.

Суть латерального зрізу горизонтальної структури етносу вдало передає схема англійського вченого Ентоні Сміта, який показав її у вигляді трьох концентричних кіл: ядра, маргінального прошарку та етнічних категорій. До ядра входять представники етносу, яким властивий найвищий ступінь самосвідомості. Це етнофори, що проживають у країні (на території), де зосереджена основна частина етнічної спільноти, та сприяють культурній і фізіологічній репродукції етнічності. До маргінального прошарку зараховують індивідів, які через постійні контакти з представниками інших етносів засвоюють їхні культурні цінності й традиції. На цій основі формується подвійна етнічна мораль, яка проявляється втому, що особа починає ідентифікувати себе з кількома етносами. Така марґіналізація найвиразніше проявляється серед представників діаспор. До етнічних категорій належать особи, які фактично втратили ознаки етнічності, тож на належність до свого етносу вказує лише їхнє походження (етнічне коріння).

Слід розуміти, що визначення структури етносу залежить від трактування сутності етнічних спільнот у різних теоріях. Окрім того, всі елементи вертикальної та горизонтальної структури етносу відзначаються динамічністю, вони зазнають постійних змін, які можуть призводити до різного роду трансформацій, наприклад, субетносу в етнос і, навпаки, етносу в суперетнос, маргінального прошарку в етнічну категорію тощо. Така рухливість і нестабільність структури етносу зумовлюється розмаїттям етнічних процесів і явищ, що є одним з визначальних факторів етногенезу та етнотворення.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Вам также может понравиться...