Интернет-магазин https://sport-timekh.com.ua/ бутс для футбола.

Українська етнологія

Концепція єдиної давньоруської народності як досить струнка історико-ідеологічна доктрина була створена після Другої світової війни на хвилі сталінської пропаґанди про непереможну силу «братніх народів» Радянського Союзу. Вперше її сформулював М. Мавродін у книзі «Формирование русской нации» (1948 р.), де без належної наукової арґументації зазначалося, що через злиття у IX—X ст. східнослов’янських племен в єдиний етнічний масив виник один давньоруський народ, що став спільною основою формування російської, української та білоруської націй. Проте декларативна мавродінська теорія викликала неґативну реакцію частини провідних радянських учених (В. Пашуто, Б. Рибаковата ін.). Це зумовило проведення у 1951 р. в Інституті історії Академії наук СРСР наукової дискусії з проблеми існування давньоруської народності у Старокиївській державі. її наслідком стало те, що більшість учених і сам В. Мавродін погодилися з тим, що в Київській Русі існували три окремі східнослов’янські спільноти, які в прийдешні століття дали початок російській, українській та білоруській народностям.

Такий висновок академічної дискусії 1951 року чимало вчених згодом занадто оптимістично розцінило як перемогу поглядів щодо визнання «окремішного» розвитку трьох східнослов’янських народів. Проте в найкращому випадку це була компромісна платформа, бо виникнення української народності московські вчені переносили на період після занепаду Київської держави, а не до часу її виникнення. Водночас, на відміну від російської імперської історіографії, києворуська державна спадщина вже не віддавалася одному російському народові, а «ділилася» ще й між українцями та білорусами.

Таке «вчене вільнодумство» не влаштовувало радянських ідеологів. Кінець науковій полеміці поклали затверджені 1954 року ЦК КПРС «Тези про 300-річчя возз’єднання України з Росією». Цей компартійний документ фактично визначив офіційну платформу щодо висвітлення проблеми етнополітичного розвитку українського та інших східнослов’янських народів, яка до кінця 80-х років залишалася панівною у радянській суспільній науці. її суть полягала в тому, що Київська Русь проголошувалася «спільною колискою» «трьох братніх слов’янських народів» — росіян, українців, білорусів, які мають спільне коріння у вигляді давноруської («древнерусской») народності.

Ця ідеологічна за своєю суттю доктрина знайшла науково-теоретичне обґрунтування у працях того ж В. Мавродіна «06разование древнерусского государства и формирование древнерусской народности» (1971 р.), «Происхождение русского народа» (1978 р.) та ін. У 50—80-х роках у радянській науці фактично не здійснювалося спроб творчо переосмислити проблему давньоруської народності, вчені не наважувалися критично підійти до викладених у «Тезах про 300-річчя возз’єднання України з Росією 1654—1954 рр.» положень, тому розробляли і доповнювали аксіоматичну тезу про «колиску трьох братніх народів» (тепер часто вживається вираз «спільна купіль»).

У період новітнього відновлення української державності науковці здійснили значний поступ у вивченні етнічної історії України. Проте теорія давньоруської народності, або як вона нерідко стала називатися в академічних виданнях «давньоруська спільність» чи «давньоруська етнокультурна спільність», залишається доволі живучою, якщо не домінуючою, при висвітленні етнічних процесів у Київській Русі. Це яскраво засвідчила книга «Київська Русь» (1998 р.) — четвертий том серії «Україна крізь віки», яка значною мірою може претендувати на «офіційну» позицію української історіографії. Спрямувавши зусилля на показ факторів, що забезпечили внутрішню етнічну інтеграцію, її автори роблять такі висновки:

«Незважаючи на певну розбіжність думок істориків радянської доби щодо етнічного розвитку Русі IX—XII ст, загалом усі вони обстоювали тезу спільності походження трьох східнослов’янських народів, що мали єдиного попередника.

У наш час, особливо у радянській історіографії, цей висновок зазнає неабиякого випробовування. Колись нас (українських дослідників) не задовольняло становище «молодшого» брата. Нам хотілося бути коли не «старшим», то принаймні «рівним» братом. У багатьох працях останніх років концепція єдиної давньоруської народності, як «колиски трьох братніх східнослов’янських народів», оголошується витвором офіційної радянської історичної науки і на цій основі відкидається. Крім «революційної доцільності» і образи за минулі «етнічні приниження», жодні інші аргументи щодо неспроможності концепції спільного походження східнослов’янських народів не наводяться» (С. 295).

«Аналіз етнічного розвитку Русі XII—XIII ст. показує, що саме давньоруський народ був одним із елементів єдності давньоруських земель XII—XIII ст. Усвідомлення спільності походження й розвитку, почуття територіальної цілісності, єдність мови, культури, віри, наявність єдиної економічної системи — все це неможливе в умовах ізольованого існування багатьох незалежних князівств» (С. 308).

Така ж категоричність у судженнях присутня в навчальному посібнику «Історія України» (К., 1997 р.), підготовленому вченими установ НАН України. У підрозділі «Зародження передумов складання української народності» після зауваження, що «не варто перебільшувати етнокультурної єдності давньоруської народності», категорично стверджується таке: «залишається безсумнівним науковим фактом походження українців, росіян, білорусів від народу Київської Русі, якби його не називати: давньоруською народністю чи слов’янською етнокультурною спільністю» (С. 47).

З’ясуймо погляди й арґументи прихильників і противників існування давньоруської народності за головними ознаками — мовною, територіальною, економічною та культурною (релігійною), що загалом важливо для визначення характеру етнічного розвитку Київської Русі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Вам также может понравиться...