Українська етнологія

Борис Савчук — 2004

У навчальному посібнику викладені теоретичні основи науки про етнос. Розглядається проблема етногенезу, етноніміки та головні етапи формування українського етносу. Висвітлюються особливості етнічної культури, психології, мови, релігії українців, що яскраво засвідчує їхню самобутність та окремішність.

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів навчальних закладів, учителів.

Переднє слово

Пам’ятки вітчизняної писемності засвідчують, що осмислення феномену етногенезу та етнічності українського народу триває вже понад тисячоліття, а якщо брати до уваги іноземну, зокрема античну літературу, то ця проблема має значно глибше коріння. Після того, як чи не вперше прямо і конкретно вона була поставлена славетним Нестором у «Повісті минулих літ», багато поколінь дослідників, нагромаджуючи й аналізуючи величезний емпіричний матеріал, висувало безліч гіпотез та пропонувало численні теорії, що претендували на вирішення цього питання. При цьому характер і спрямованість творчих пошуків визначалися не лише суто науковим прагненням віднайти істину, але й багатьма суспільно-політичними й ідеологічними мотивами. Як наслідок — етнічна історія українців та їх етнокультурний розвиток часто втискувалися у прокрустове ложе штучних теоретичних конструкцій або ж піддавалися свідомій фальсифікації.

Чергове переосмислення феномену етнічності українців, що розпочалося в 1990-х роках, також супроводжується чималими труднощами і суперечностями. З одного боку, в наукових колах та громадській ментальності важко долаються стереотипи, породжені великодержавним російським та радянським доктринерством, а, з другого, — на хвилі національно-патріотичних почувань цей процес нерідко переплітається із новою міфотворчістю.

Актуальність, злободенність і практична значущість цієї проблеми зумовили введення в навчальні плани університетів України такої нової навчальної дисципліни, як «Українська етнологія». Вивчення цього курсу ускладнюється тим, що етнологія як наука понад півстоліття була практично заборонена в Україні та в Радянському Союзі загалом, хоча вона активно розвивалася в країнах Європи і США. В 1990-х роках у пострадянських країнах розпочалося відновлення етнологічних досліджень на наукових, позбавлених ідеологічних нашарувань, засадах.

Таким чином, постає проблема визначення змісту навчальної дисципліни «Українська етнологія». При її вирішенні ми виходили з необхідності послідовного розкриття процесів і явищ, що стосуються природи і сутності феномену українського етносу та етнічності. Це й зумовило структуру книги. При її підготовці ми вважали за доцільне насамперед з’ясувати предметне поле наук про етнос, джерела і методи етнологічних досліджень та розкрити суть основних категорій етнологічної науки в світлі зарубіжної та української науки. Велика увага в цьому навчальному посібнику приділяється розкриттю питань, пов’язаних з етногенезом, етнонімікою та основними етапами етнічної історії українців. Увесь спектр загального та особливо їх життєвого буття розкривається через антропологічні, мовні, культурологічні, психологічні, релігійні й інші характеристики українського етносу, а також внутрішню етнореґіональність України.

Прикметною особливістю книги є її проблемний характер. Ми намагалися зібрати, узагальнити й систематизувати основні концепції, теорії, версії, які протягом останнього століття висували різні дослідники для пояснення вузлових проблем виникнення і становлення українців, різні аспекти, що визначають їхні самобутність та впливи на етнокультурний розвиток українського народу, інших спільнот. Зважаючи на сучасний стан зарубіжної та вітчизняної науки, такий підхід вважаємо найбільш оптимальним, тим паче, що він сприятиме формуванню у студентської молоді толерантного ставлення до різних думок, розвиткові творчого мислення та прагненню самостійно віднайти істину.

При вирішенні окреслених завдань автор вивчав і спирався на творчі здобутки передусім таких українських і зарубіжних дослідників, як О. Алексєєвої, Дж. Арона, І. Арутюняна, В. Барана, А. Бароніна, А. Байбуріна, В. Борисенко, О. Бочковського, М. Брайчевського, Ю. Бромлея, Г. Булашева, К. Бунятян, І. Варзара, М. Вівчарика, Хв. Вовка, П. Гнатенка, В. Горленка, Т. Грушевицької, М. Грушевського, О. Гуржія, К. Гуслистого, Л. Ґумільова, В. Даниленка, Я. Дашкевича, Д. Джохансона, В. Дяченка, Л. Залізняка, Ф. Заставного, Я. Ісаєвича, Ентоні Д. Сміта, В. Євтуха, Р. Кирчіва, А. Колодного, Г. Ковпаненка, П. Кононенка, М. Костомарова, О. Кортунова, М. Котляра, В. Кубійовича, І. Кузича-Березовського, І. Кураса, Д. Ламберта, Ю. Липи, Г. Лозко, С. Макарчука, В. Массона, Б. Мозолевського, О. Моці, В. Мурзіна, В. Наулка, О. Нельги, Т. Ніколаєвої, М. Обушного, І. Огієнка, С. Падалки, В. Пашуто, Ю. Павленка, О Павлюка, Г. Півторака, В. Петрова, М. Покровського, А. Пономарьова, О. Пріцака, Б. Рибакова, А. Робінсона, В. Русанівського, О Римаренка, О Рудницького, О. Русиної, А. Садохіна, О Сегеди, В. Сарбея, В. Сергійчука, О. Симоненка, Г. Скрипник, B. Скуратівського, В. Смолія, С. Соловйова, В. Степанкова, М. Степико, А. Тереножкіна, М. Тиводара, В. Трощинського, П. Толочка, Л. Филипович, Ф. Філіна, М. Чебоксарова, Т. Чухліба, Ю. Шаповала, О. Шахматова, А. Шевченка, А. Шлепакова, C. Шелухин, Н. Яковенка та багатьох інших.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Вам также может понравиться...